L’economia catalana creix un 2,6 % l’any 2018

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2019)

  • En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6 % el quart trimestre, una dècima més que l’anterior.
  • La taxa de variació interanual del PIB del quart trimestre es modera fins al 2,2 %, creixement que supera en un punt la mitjana de la zona euro.
  • La taxa d’atur en mitjana anual del 2018 es redueix fins a un 11,5 %, la més baixa en 10 anys i gairebé dos punts per sota que el 2017.

Aquesta setmana s’han publicat les dades d’avanç del PIB pel costat de l’oferta elaborades conjuntament per l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

L’any 2018, l’economia catalana modera el creixement del PIB fins al 2,6 % interanual, per sota del creixement de l’any 2017 d’un 3,4%. El creixement de l’economia catalana és superior a la mitjana de la zona euro (1,8 %) i a la mitjana espanyola (2,5 %). En termes intertrimestrals, la taxa de creixement del PIB a Catalunya s’ha mantingut molt estable durant tot el 2018 i s’ha situat en un 0,6 % el quart trimestre.

La moderació del creixement de l’economia catalana s’explica en gran mesura pel context internacional menys favorable, particularment a la zona euro, i caracteritzat per l’afebliment en el comerç mundial. Això està afectant l’evolució del mercat exterior i de la indústria, que registra un descens interanual per primera vegada des de la recuperació.

Per una altra banda, la construcció manté un creixement notable el quart trimestre (4 % interanual), mentre que els serveis han accelerat el ritme fins a un 3,3 %, recolzant-se en augment dels serveis professionals i de la despesa turística.

Tot i el context de moderació de l’activitat econòmica, l’ocupació creix a un bon ritme (2,7 % al 2018 segons l’EPA), i la taxa d’atur se situa en un 11,5 %, el valor més baix en deu anys. Tanmateix, l’ocupació temporal creix més que el nombre d’assalariats indefinits, alhora que la taxa de temporalitat per a l’any 2018 ha estat d’un 21,9 %, la més alta des de l’any 2007.

Pel que fa  al comerç exterior, s’aprecia una desacceleració significativa de les exportacions catalanes de béns durant el 2018, amb un augment en valors corrents d’un 1,9 % anual fins al mes de novembre. En canvi, les importacions de béns segueixen amb un creixement significatiu, d’un 7,2 % en termes acumulats fins novembre.

Addicionalment, en aquest número de la Nota de Conjuntura Econòmica s’han inclòs dos requadres específics. Un d’ells analitza el PIB per habitant de les demarcacions territorials l’any 2016. L’altre examina l’evolució recent del pes del sector de la construcció.

Per a més informació, descarregueu-vos l’informe ‘Nota de Conjuntura Econòmica’, número 103