Els ingressos tributaris de la Generalitat el 2018 han crescut un 6,20 % en relació al 2017

L’import contret (drets reconeguts) dels ingressos tributaris del 2018 és de 23.196,1 milions d’euros, un 6,20% superior al del 2017 (21.841,9 milions d’euros) i un 0,65 % superior al pressupostat.

En el gràfic següent es representa la importància que té cada tribut sobre el total de l’import contret.

Ingressos tributaris
Tributs2018 (M€)Pes (%)Variació s/
2017 (%)
IRPF-tram autonòmic9.532,341,094,84
IVA7.352,831,709,74
Impostos especials2.469,310,652,53
ITP i AJD2.034,98,774,42
Patrimoni534,12,304,44
ISD510,72,2011,33
Altres tributs cedits gestió estatal389,91,680,74
Joc222,70,965,05
Tributs propis149,40,6421,19
Total23.196,11006,20

Els tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) creixen un 6,08 %

Els tributs gestionats per l’ATC suposen 3.451,8 milions d’euros (14,88 % del total) amb una increment d’un 6,08 % respecte al 2017. D’aquest import, 149,4 milions d’euros corresponen a tributs propis (0,64 % del total).

Quant als impostos cedits gestionats per l’ATC, es pot destacar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), que amb un import contret de 2.034,9 milions d’euros l’any 2018, creix un 4,42 % respecte el 2017, mantenint la tendència observada al llarg de l’any. La modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO), amb un pes sobre el total de l’ITPAJD del 75,11 %, creix un 3,60 %; la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD), amb un pes sobre el total de l’impost d’un 24,4 %, creix un 7,48 % respecte a l’any anterior; la modalitat d’operacions societàries (OS), amb un pes només del 0,5 %, disminueix un 11,32%.

Bon comportament dels tributs cedits gestionats per l’Estat i compliment de les previsions pressupostàries

L’import contret al 2018 dels tributs cedits gestionats per l’Estat no subjectes a bestretes (transferència directa de l’Estat a la Generalitat de l’import recaptat), és de 389,9 milions d’euros, amb un creixement del 0,74 % respecte al 2017 i un pes sobre el total de l’1,68 %. Quant als tributs cedits gestionats per l’Estat subjectes a bestretes a compte dels recursos del sistema de finançament, el contret és de 19.354,4 milions d’euros, que representen el 83,44 % del total, amb un creixement d’un 6,34 % respecte al 2017.

Els ingressos tributaris de la Generalitat han estat un 0,65 % superior a les previsions inicials. 

Vegeu l’informe complet a l’enllaç següent:

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/publicacions/informe-tributs/