L’economia catalana creix un 1,8 % interanual el tercer trimestre del 2019

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2019).

  • El creixement interanual del PIB català es modera lleugerament fins a l’1,8 %, dues dècimes inferior al primer i segon trimestre de l’any.
  • La moderació de l’economia catalana s’enquadra en un any en què es preveu el creixement més baix de l’economia internacional des de l’any 2009.
  • La desacceleració del PIB català va ser més acusada durant el 2018 (sobretot a la part final de l’any), mentre que durant l’any 2019 el creixement ha mostrat una tendència més estable.
  • Els serveis mantenen un creixement robust, mentre que la construcció s’ha alentit lleugerament i la indústria manté el to negatiu.

En un context de moderació de l’economia mundial, el creixement econòmic a Catalunya enregistra una pèrdua gradual de dinamisme. El PIB català creix un 1,8 % interanual el tercer trimestre del 2019, una mica inferior al ritme interanual dels dos primers trimestres del 2019, mentre que en termes intertrimestrals creix un 0,4 %. Tot i el menor dinamisme, l’economia catalana segueix superant el creixement de la zona euro el tercer trimestre del 2019 (1,1 % interanual).

Evolució del PIB de Catalunya

Cal destacar que la pèrdua de dinamisme de l’economia catalana s’enquadra en un any en què es preveu que l’economia internacional registri la seva pitjor evolució des de l’any 2009. El fet que l’economia catalana tingui un elevat grau d’obertura determina que el cicle econòmic sigui més avançat que al conjunt d’Espanya, de manera que s’entra abans en períodes d’alentiment però també s’inicien abans les recuperacions.

La desacceleració del PIB català va ser més acusada durant el 2018 (sobretot a la part final de l’any), quan les tensions comercials a escala global van perjudicar el sector industrial i la demanda externa. Les dades per al 2019 mostren que la moderació del creixement de l’economia catalana és menys acusada que l’observada el 2018, un patró que també es repeteix a la zona euro, de manera que s’observa una sincronia cíclica elevada entre l’economia catalana i la de la zona euro.

Pel que fa als grans sectors d’activitat, el sector de serveis manté un creixement robust el tercer trimestre (2,8 % interanual, similar al dels dos trimestres anteriors). La construcció modera el seu ritme de creixement fins a un 3,4 % interanual però segueix sent el sector més dinàmic. Quant al sector industrial, es manté la dinàmica negativa el tercer trimestre (-0,7 %), tot i que és menys pronunciada que la caiguda de finals del 2018.

El mercat de treball continua amb un creixement de l’ocupació notable (prop del 2 % interanual). Tot i així, l’expansió de la població activa provoca que la creació d’ocupació sigui insuficient per a seguir reduint la població en atur. Com a resultat d’aquestes dinàmiques, la taxa d’atur s’ha situat en un 10,9 %, tres dècimes superior al tercer trimestre del 2018.

Una altra nota destacada del mercat de treball és la continuïtat en la recuperació progressiva dels indicadors salarials. Els costos laborals han augmentat un 2,7 % durant el primer semestre, en un context d’inflació moderada. Aquestes dades s’emmarquen en una tendència a l’alça iniciada el 2018, després d’un període d’evolució moderada o a la baixa dels costos laborals.

Pel que fa el comerç exterior, les exportacions de béns avancen un 2,1 % anual en termes acumulats fins a l’agost, després del modest creixement de l’1,1 % el 2018. En el mateix període, les importacions mostren un creixement del 4,2 % interanual en termes acumulats, per sota de la taxa del 2018 (6,9 %).

Addicionalment, en aquest número de la Nota de Conjuntura Econòmica s’ha inclòs un requadre específic sobre les mesures recents del Banc Central Europeu.

Per a més informació, descarregueu-vos l’informe Nota de Conjuntura Econòmica, número 107.