Catalunya ocupa la novena posició en l’Índex d’igualtat de gènere de la Unió Europea

L’Idescat publica per primera vegada l’Índex d’igualtat de gènere (IIG) de Catalunya, elaborat conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, d’acord amb la metodologia establerta per l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE). L’índex d’igualtat de gènere és un indicador compost que mesura la distància a què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes. Aquest indicador té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones. Utilitza una escala de l’1 al 100, on 100 és la igualtat absoluta entre dones i homes.

L’índex es basa en 31 indicadors, distribuïts en 6 dimensions: Treball, Diners, Coneixement, Temps, Poder i Salut que alhora es divideixen en 14 subdimensions, com es veu en el següent gràfic.

31 indicadors que formen l'índex

Els resultats dels índexs per a Catalunya es difonen per als anys 2005, 2010, 2012, 2015 i 2017, d’acord amb la periodicitat que l’EIGE utilitza per a la Unió Europea i els països que la integren.

L’IIG a Catalunya l’any 2017 va ser de 70,9 punts (la igualtat total se situa en 100), per sobre del de la Unió Europea (67,4) i el del conjunt d’Espanya (70,1). Dins de la Unió Europea, Catalunya ocupa la novena posició entre els països amb l’IIG més alt, amb nivells semblants al Regne Unit, els Països Baixos, Luxemburg, Bèlgica i Irlanda. L’augment d’aquest índex en el període 2005-2017 va ser de més de 10 punts. Tot i així, encara hi ha camí que recórrer per assolir la plena igualtat entre dones i homes.

Evolució de l'índex d'Igualtat de gènere. Catalunya, Espanya i US. 2005-2017

L’anàlisi per dimensions mostra que la salut és la que va presentar més igualtat de gènere (89,9 punts), seguida de les dimensions dels diners (79,6), el treball (75,8) i el temps (73,8). En canvi, les dimensions que presenten menys igualtat de gènere són les del coneixement (62,4) i, especialment, el poder (59,8).

Evolució de l'índex d'Igualtat de gènere per dimensions. Catalunya, Espanya i US. 2017

En comparació amb la Unió Europea, Catalunya obté millors resultats en igualtat en 4 de les 6 dimensions, especialment en el temps (+8,1) i el poder (+7,9). En canvi, registra pitjors resultats en les dimensions dels diners (-0,8) i del coneixement (-1,1).

Respecte del conjunt d’Espanya, Catalunya registra puntuacions més bones en igualtat en les dimensions del treball (+2,9), dels diners (+2,9) i del temps (+9,8), mentre que en coneixement i poder obté puntuacions menors (-5,0 i -2,2 respectivament). Pel que fa a la salut, els resultats són molt semblants.

El detall dels resultats de l’IIG i la metodologia emprada es poden consultar a la pàgina web de l’Idescat.