L’evolució dels preus dels productes de consum i de les matèries primeres

Els darrers mesos la inflació està registrant unes xifres molt elevades, per sobre del 9 %, un fet que no es donava des de la dècada dels anys 80. Si bé és cert que els darrers mesos el fenomen s’ha accentuat, és amb el confinament domiciliari dels mesos de març i abril de 2020 que van començar a fer-se evidents una sèrie de fenòmens que, de manera agregada, han acabat provocant l’evolució dels preus actuals i que expliquem a continuació.

Si bé fins fa pocs mesos la inflació es registrava en alguns grups en concret –bàsicament en el grup dels transports i en el de l’habitatge, degut als preus dels subministraments del gas i de la llum- les darreres actualitzacions de l’IPC mostren un contagi del fenomen cap a la majoria de grups, sobretot alguns grups de molt impacte dins de les llars, com el de l’alimentació. També mostra valors elevats la inflació subjacent –fortament estancada durant els anys de la recuperació econòmica posteriors a la crisi financera de l’any 2008-, i també l’índex de preus industrials, molt sensible als preus de l’energia.

El contagi de l’increment de preus des del grup del transport i el de l’habitatge cap a la majoria de grups restant s’explica principalment per un encariment de les matèries primeres, pels colls d’ampolla derivats de la crisi de la COVID-19 que encara perduren i que no han pogut satisfer l’increment sobtat de la demanda post-COVID, i també per una crisi energètica que ha trobat, en el conflicte d’Ucraïna, una via per accelerar el seu impacte sobre els preus. Semblaria, doncs, que el preu del gas és només el cas més evident d’un fenomen de fons més extens.

En els gràfics anteriors es mostra l’evolució d’algunes matèries primeres, on destaquen les evolucions del preu de l’alumini i, sobretot, del preu de l’estany. Alguns aliments també s’han encarit de manera molt important els darrers mesos. Els gràfics presenten alguns preus capturats a les llotges internacionals principals i que recull el Banc Mundial. Destaca el fet que l’encariment de l’oli de gira-sol, que les darreres setmanes s’ha associat a la guerra d’Ucraïna, ja era un fet el mes de gener de 2021. En major o menor mesura el cafè, el blat i el blat de moro també van començar a registrar increments de preus molt importants a mitjans del 2020, un fet que vindria associat més aviat als confinaments per la crisi sanitària i els colls d’ampolla, principalment, i que la guerra d’Ucraïna només ha fet que accentuar. El que sí que s’observa és que el preu del gas, que es mantenia en un nivell relativament estable, s’accelera a partir de la guerra, mentre que el preu del petroli segueix una trajectòria més similar a la de la resta de matèries primeres.

A un nivell més proper al consum, l’Índex de preus de consum (IPC) recull el nivell de preus dels productes. L’IPC va començar a remuntar el mes d’abril de 2021, després de molts mesos estancat. El procés d’acceleració de l’IPC, doncs, coincideix en uns mesos en què entra en joc l’efecte base, ja que els preus de la primavera de 2021 es comparen amb els preus de la primavera de 2020, en què els preus del petroli i de la llum van caure. A partir d’aleshores també s’hi afegeixen altres elements, com els colls d’ampolla, un increment sobtat de la demanda que no pot ser satisfet per l’oferta i també problemes en el subministrament d’energia. Tots aquests factors, principalment, desemboquen en un increment de preus extraordinari.

El següent gràfic presenta els increments dels preus del mes de març d’algunes rúbriques destacades de l’IPC a Catalunya, i es comparen amb una referència més estable –en aquest cas, el creixement de preus entre els anys 2019 i 2021. El que s’observa és un increment molt important en la rúbrica que recull els subministres de la llar (calefacció, enllumenat i aigua), del 61,7 %. La rúbrica dels olis i els greixos, que tradicionalment ja mostra un comportament relativament inflacionista, el mes de març es va encarir un 31,8 %. Destaquen els increments en els preus dels cereals (10,3 %) i, sobretot, els preus de la llet, que tradicionalment mostraven una inflació gairebé nul·la i que el mes de febrer es van encarir un 11,4 % interanual. Algunes fonts vinculen l’encariment dels pinsos i de l’energia amb l’encariment d’aquests aliments.

Gràfic de la inflació d'algunes rúbriques destacades a Catalunya (informació comentada al text)