La demografia empresarial recupera els nivells prepandèmia amb diferències notables segons grandària i activitat econòmica

L’INE publica anualment l’estadística del directori central d’empreses (DIRCE), segons la qual, a 1 de gener de 2022, el nombre d’empreses actives amb domicili social a Catalunya va ser de 634.223, un 1,8 % més que l’any anterior. Aquesta recuperació ha permès sobrepassar el nombre d’empreses actives a 1 de gener de 2020, en un 0,7 % (11.256 empreses més) i respecte el 2014, l’augment és del 10 % (57.658 empreses més).

Gràfic de l'evolució del nombre d'empreses (informació comentada al text)

El pes de les empreses catalanes en el conjunt de l’Estat (del 18,5 % el 2022) s’ha mantingut molt estable els darrers 15 anys. Catalunya és el territori que concentra el major nombre d’empreses, seguida de la Comunitat de Madrid i d’Andalusia, mentre que Ceuta, Melilla, La Rioja i Cantàbria se situen en les últimes posicions. Si ens fixem en les empreses de més de 9 treballadors, Catalunya també manté el lideratge sobre el conjunt de l’Estat (amb el 19,3% de les empreses).

Quadre del pes del nombre d'empreses (informació comentada al text)

Recuperació desigual del nombre d’empreses actives

Després d’uns anys de dinamisme en el teixit empresarial de Catalunya, l’esclat de la pandèmia a inicis del 2020, amb fortes restriccions de mobilitat i confinaments, va provocar una aturada de l’economia mundial i una davallada de la demanda de béns i serveis. Consegüentment, el nombre d’empreses actives va caure de manera significativa (-1,1 %), tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, amb una desaparició neta de 6.909 i 37.858 empreses, respectivament.

Per sectors productius, en termes relatius, la incidència va ser major en l’hostaleria, pel seu elevat component d’interacció social, que va perdre l’1,9 % de les empreses, seguida de la indústria (-1,5 %) i el comerç (-1,4 %). Quant a la grandària de l’establiment, l’afectació es va concentrar en les petites empreses (d’entre 10 i 49 assalariats) i les mitjanes (d’entre 50 i 249 assalariats), que van caure un 7,5 % (-1.818 empreses) i un 6,8 % (-309 empreses), respectivament.

D’ençà el 2021, l’avenç en la vacunació i l’aixecament de les mesures de contenció de la COVID-19, juntament amb el suport de les polítiques públiques, van permetre reprendre bona part de l’activitat empresarial. A Catalunya, l’1 de gener de 2022, hi ha 11.256 empreses més que l’any anterior (+ 1,8 %), en bona part gràcies a l’increment de les empreses sense assalariats (10.588 empreses més) i les que formen part del sector de serveis (9.420 empreses més).

En conjunt, la demografia empresarial de Catalunya ha recuperat els nivells previs a la pandèmia, i hi ha 4.347 empreses més respecte a l’1 de gener del 2020 (+0,7 %). No obstant això, la recuperació és heterogènia per branques d’activitat econòmica i dimensió de l’empresa. Així, si desgranem la recuperació per activitats econòmiques, s’observa que el nombre d’empreses de la indústria, el comerç i l’hostaleria se situa per sota dels nivells prepandèmia, mentre que la resta de serveis, el transport i la construcció han superat el volum d’empreses que tenien llavors. Dins de la resta de serveis, destaca el dinamisme empresarial de la branca d’informació i comunicacions (+7,9 %), les activitats financeres (+5,3 %) i les activitats immobiliàries (+3,8 %). El sector industrial també presenta certa heterogeneïtat, amb la fabricació de productes farmacèutics i químics, i les indústries de l’alimentació, begudes i tabac entre les branques més dinàmiques. En canvi, en negatiu destaca la pèrdua neta d’empreses en les branques de la metal·lúrgia i maquinària (-2,2 % i -4,8 %, respectivament).

Pel que fa a la dimensió, les empreses que no tenen assalariats i les que en tenen entre 1 i 9 són les més resilients, i se situen un 1,1 % i 0,6 % per sobre dels nivells prepandèmia, respectivament. En canvi, les empreses de 10 o més assalariats van ser les més afectades per la crisi sanitària. Una anàlisi més detallada ens permet apreciar diferències destacades entre les empreses més grans (amb 1.000 assalariats o més) i les empreses que tenen entre 10 i 999 assalariats. Les primeres presenten una evolució favorable, a diferència d’aquest segon segment, on hi ha una pèrdua neta d’empreses que es concentra sobretot al sector de l’hostaleria i el comerç.

Gràfic del nombre d'empreses actives (informació comentada al text)