Seguiment del turisme estranger als municipis de Catalunya a partir de la telefonia mòbil

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha creat un projecte d’estadística experimental que mesura el turisme a partir de la posició dels telèfons mòbils. A partir dels grans avenços tecnològics i la presència a la vida quotidiana dels dispositius, aplicacions i eines que deixen una empremta digital, és possible mesurar el nombre de visitants estrangers i conèixer les característiques principals dels seus viatges.

D’aquesta manera, l’INE, en contacte amb els tres grans operadors de telefonia mòbil a Espanya, ha desenvolupat un projecte d’explotació de dades agregades de telefonia mòbil a partir del qual es poden conèixer els moviments dels turistes i excursionistes, residents i estrangers, desagregant la informació per comunitats autònomes, províncies i municipis. També és possible identificar els països d’origen dels turistes i excursionistes estrangers, i a quins països viatgen els residents espanyols. Les dades es publiquen mensualment i la sèrie s’inicia el juliol del 2019.

La posició dels telèfons mòbils s’estima a través de les antenes telefòniques amb les quals estan comunicats. Així, la precisió amb la qual s’estima la localització d’un mòbil depèn de la concentració d’antenes mòbils de l’àrea, essent aquelles àrees amb major concentració d’antenes les que presenten estimacions més precises. A causa de la complexitat del projecte, l’INE ha treballat de manera conjunta amb cada operadora per a construir un conjunt d’algoritmes que converteixen les dades de posicionament en variables que s’ajusten a les definicions internacionals per mesurar els fluxos turístics.

Segons aquestes dades, a Catalunya el 2022 van arribar gairebé 15 milions de turistes estrangers, que representen el 19,7  % del total estatal (en el conjunt de l’Estat van arribar 76 milions de turistes). Cal destacar la similitud entre aquests resultats i els de l’Estadística oficial de moviments turístics en la frontera de l’INE (FRONTUR), que estima 14,8 milions de turistes estrangers a Catalunya per al 2022 i 71,6 milions a Espanya. Pel que fa a la procedència dels turistes, segons aquesta nova estadística, els principals països emissors a Catalunya són França (24,4 % dels turistes estrangers), Regne Unit (10,1 %), Alemanya (9,5 %) i els Països Baixos (8,7 %).

L’estadística també ofereix les dades de turistes estrangers desglossades per municipi. Com es mostra al següent mapa, els turistes es concentren especialment a la costa catalana. El volum a l’interior és notablement inferior, amb algunes excepcions, com pot ser la Jonquera, per la incidència de les activitats associades a la frontera. Els municipis catalans que van rebre més turistes l’any 2022 van ser Barcelona, la Jonquera, Lloret de Mar, Salou i el Prat de Llobregat, en ordre descendent. A més, Barcelona és el municipi més visitat de tota Espanya durant cada mes del 2022, a excepció del desembre, que ho és Madrid.

A continuació es mostren diferents mapes a escala municipal amb dades del nombre total de turistes i els turistes per quilòmetre quadrat.

Mapa dels turistes als municipis de Catalunya (informació comentada al text).
Versió interactiva del mapa

Per comparar el nivell de turisme tenint en compte l’extensió dels municipis, el següent mapa mostra la ràtio de turistes per quilòmetre quadrat, que segueix un patró similar al mapa del nombre de turistes. Els municipis més propers a la costa catalana mostren les majors ràtios, mentre que els municipis d’interior que destacaven en nombre de turistes, ara mostren una menor rellevància. Això es pot deure a la grandària dels municipis de l’interior en comparació als municipis de costa, ja que aquests últims acostumen a tenir menor superfície. Així, l’any 2022 destaca la ràtio en municipis com ara Barcelona o Salou, que van rebre 57.386 i 30.103 turistes per quilòmetre quadrat, respectivament.

Mapa de la ràtio de turistes per km2 (informació comentada al text)
Versió interactiva del mapa

Finalment, per avaluar la recuperació del turisme en relació amb el període prepandèmia, el següent mapa mostra la variació de l’acumulat dels mesos de juliol a desembre de 2022 respecte al mateix període de 2019, per la disponibilitat de les dades de l’estadística experimental, que comencen el juliol de 2019. La variació del nombre de turistes mostra que hi ha una gran heterogeneïtat en la recuperació del turisme als diferents municipis, sobretot a l’interior. El turisme interior guanya força de manera general, i en la majoria de casos se superen ja els nivells del 2019, en part gràcies a la tendència creixent del turisme rural. En contrast, la costa catalana majoritàriament no ha recuperat el nivell de turisme del 2019.

Mapa de la variació entre 2019 i 2022 del volum de turistes acumulat (informació comentada al text).
Versió interactiva del mapa

Podeu consultar els resultats de l’estadística experimental de l’INE a la seva pàgina web.