Projeccions de població municipals 2018 -2033

D’aquí al 2033 la població augmentarà a 6 de cada 10 municipis catalans segons les projeccions de l’Idescat

L’Idescat ha fet públiques les projeccions de població municipals per al període 2018 – 2033. Segons aquestes projeccions, la població experimentarà un procés de concentració territorial i creixerà, principalment, en municipis de més de 5.000 habitants. En canvi, gairebé la meitat dels municipis de menys de 5.000 habitants perdrà població.

Llegeix més »

La població nascuda a l’estranger impulsa el creixement demogràfic a Catalunya

El 20 de febrer, l’Idescat va fer públics els resultats definitius del padró d’habitants a 1 de gener de 2018, i també la població estrangera. La població estrangera resident a Catalunya era d’1.082.099 a 1 de gener del 2018 i representava el 14,2 % de la població catalana. El nombre d’estrangers va augmentar en 40.737 persones en un any, xifra que suposa un increment anual del 3,9 %. La població total va créixer un 0,6 %.

Llegeix més »