Efectes de la COVID-19 sobre la liquiditat i la solvència empresarials

La crisi sanitària i les mesures de contenció derivades han causat una caiguda molt pronunciada de l’activitat econòmica i de la facturació de les empreses, sobretot en aquelles branques d’activitat més exposades a la interacció social. La pèrdua de volum de negoci unida als costos fixos de les empreses s’ha traduït en un empitjorament de la situació financera empresarial.

Llegeix més »

Què són les finances sostenibles?

Les finances sostenibles són aquelles en què a més d’un criteri de rendibilitat s’hi associa algun criteri ambiental, social i/o de governança. Concretament fan referència al finançament de projectes que integren qüestions:

  • Mediambientals com la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la preservació de la biodiversitat, la prevenció de la contaminació i l’economia circular;
  • Socials com la desigualtat, la inclusió, les relacions laborals, la inversió en capital humà i els drets humans; i
  • De governança com les estructures de gestió, les relacions amb els empleats i la remuneració dels executius; que condicionen la presa de decisions sobre les qüestions ambientals i socials.
Llegeix més »

La inversió en R+D a Catalunya des d’una perspectiva internacional comparada

Sovint sentim a dir que la inversió en recerca i desenvolupament (R+D) és un element fonamental per al desenvolupament i la competitivitat d’una economia. En aquesta entrada analitzem des d’una perspectiva internacional comparada l’esforç inversor que es fa a Catalunya en aquest àmbit. A més, mostrem quins agents realitzen aquesta despesa per mirar d’explicar què ens allunya dels estàndards internacionals en despesa en R+D.

Llegeix més »

L’euro digital del BCE

La digitalització de l’economia i les contínues innovacions tecnològiques estan canviant la manera de consumir i de pagar dels ciutadans, així com la manera en la que les empreses produeixen i venen béns i serveis. L’efectiu representa cada vegada una part menor de les transaccions. Segons dades del Banc Central Europeu (BCE), l’ús d’efectiu mesurat pel volum de transaccions va caure del 79 % el 2016 al 73 % el 2019. Pel que fa al valor de les transaccions, la caiguda va ser del 54 % al 48 % en el mateix període. Per tant, tot i que els pagaments mitjançant diners en efectiu encara predominen, la creixent expansió dels pagaments electrònics immediats és una realitat.

Llegeix més »

Amb els nous patrons de consum derivats de la pandèmia, l’IPC segueix sent vàlid?

Els darrers anys es constata una tendència a la moderació en l’evolució dels índexs de preus. Fins ara, la contenció de la demanda i dels salaris eren alguns factors que explicaven, principalment, aquesta moderació. Però a partir del mes de març de 2020, amb l’arribada brusca de la crisi sanitària, la tendència s’accentua. A Catalunya, la inflació interanual d’aquell mes va ser del 0,0 %, i a partir d’aleshores les variacions de preus van entrar en terreny negatiu. A l’octubre es va assolir un mínim: -1,1 %.

Llegeix més »

L’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere (2/2)

El dia 15 d’octubre es va publicar en aquest blog un resum d’algunes de les conclusions del document que el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda va publicar per conèixer com afectava el confinament per la COVID-19 en funció del gènere (el podeu consultar aquí).

Aquella entrada es va centrar en el mercat laboral. L’estudi, però, abordava dos aspectes més: la situació econòmica de les llars i els efectes del confinament en la conciliació laboral, familiar i personal.

Llegeix més »

L’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere (1/2)

Institucions arreu del món mostren la seva preocupació per l’impacte específic que la crisi de la COVID-19 té sobre les dones. El mes d’abril les Nacions Unides va publicar un document sobre com abordar els efectes d’aquesta pandèmia en termes de gènere. Dos mesos més tard, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda va estudiar com afectava el confinament per la COVID-19 en funció del gènere (podeu veure la publicació aquí). L’estudi analitzava l’impacte del confinament per gènere en tres àrees: el mercat laboral, la situació econòmica de les llars i, en tercer lloc, els efectes en la conciliació laboral, familiar i personal.

Llegeix més »

Mesures alternatives de l’atur a Catalunya

L’enquesta de població activa (EPA) és la font estadística oficial que mesura la taxa d’atur, que és el percentatge de població activa que està desocupada. L’EPA utilitza la definició d’atur de l’Organització Internacional del Treball (OIT), comparable a escala internacional. Aquesta definició considera com a persones desocupades les que, en el moment de ser enquestades, estan sense feina, estan disponibles per treballar en un termini màxim de dues setmanes, i han cercat feina d’una manera activa les darreres quatre setmanes.

Llegeix més »

L’economia catalana avança un 2,0 % l’any 2019, vuit dècimes per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2020).

  • L’avanç de l’economia és més intens la primera meitat del 2019 i es modera el segon semestre de l’any, amb taxes interanuals del 2,0 % el tercer trimestre i de l’1,8 % el quart trimestre.
  • El sector serveis manté un creixement significatiu tot i que més moderat l’últim trimestre de l’any. La construcció es desaccelera al llarg del 2019 i el sector industrial continua amb una evolució feble.
  • L’ocupació manté un creixement notable el quart trimestre (2,6 %) i la taxa d’atur continua disminuint fins arribar al 10,4 %, la taxa més baixa en onze anys.
Llegeix més »