Societats mercantils

Les societats mercantils a Catalunya el 2018

Recentment s’han publicat les xifres de creacions i dissolucions de societats mercantils en el conjunt del 2018. En aquesta entrada del blog expliquem l’evolució recent a Catalunya. A grans trets, la creació neta de societats mercantils el 2018 és inferior que el 2017 però cal tenir en compte que les dades són millors que en la dècada precedent i, a més, són superiors a les creacions de societats mercantils observades a la Comunitat de Madrid (comunitat que també té un pes econòmic destacable) en el mateix període.

Abans de mostrar les xifres concretes, cal dir que aquestes estadístiques mostren una informació parcial de l’evolució empresarial perquè compten només una part de les empreses i perquè no totes les societats mercantils generen valor a través de l’activitat econòmica. Per això, aquestes dades s’han d’analitzar amb prudència. A més, les dades disponibles no mostren la xifra acumulada o estoc (veure article amb més detalls). Malgrat les limitacions, l’evolució de les societats mercantils acostuma a utilitzar-se per aproximar la dinàmica empresarial mentre no es tenen les dades més completes que ofereixen l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat a partir del DIRCE.

Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i basades en informació del Registre Mercantil, el comportament del nombre de societats mercantils a Catalunya durant el 2018 ha estat el següent:

  • El nombre de societats mercantils creades ha estat de 17.727 (un 6,3 % menor que la xifra del 2017).
  • El nombre de dissolucions registrades ha estat de 2.028 (un 2,6 % superior a les dissolucions de l’any anterior però que suposa la xifra de dissolucions més baixa des del 2006).
  • La creació neta de societats (restant les dissolucions a les creacions) ha estat de 15.699 (un 7,3 % menor que el 2017 però un 4,6 % superior a la mitjana del període 2008-2017).
Creació i dissolució de societats mercantils a Catalunya

L’INE publica uns indicadors equivalents per a totes les comunitats autònomes, de manera que podem comparar Catalunya amb economies que també destaquen dins del conjunt de l’Estat (en particular, la Comunitat de Madrid). L’any 2018 Catalunya té una creació neta lleugerament superior a la de Madrid, una pauta que s’observa des del 2013.

Creació neta societats mercantils

A l’estiu disposarem de les dades del DIRCE i presentarem l’evolució del nombre d’empreses actives, que des de 2014 fins el 2017, ha mantingut una tendència positiva.