La innovació a Catalunya en perspectiva europea

Talent, ciència, tecnologia i innovació permeten millorar la qualitat de vida, la salut, la cohesió social i territorial, i la competitivitat de l’economia. A partir del Regional innovation scoreboard, elaborat per la Comissió Europea, analitzem quina és la capacitat innovadora de Catalunya.

Què és el Regional innovation scoreboard?

El Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021 analitza 21 indicadors sobre recursos humans, recerca, digitalització, inversió, activitats innovadores, i impactes sobre el treball, les vendes i el medi ambient. D’aquesta manera, la Comissió Europea elabora un índex sintètic i classifica 240 regions europees segons el seu nivell innovador. Les últimes dades utilitzades són, majoritàriament, relatives als anys 2018 i 2019. A més, el RIS 2021 incorpora 4 indicadors nous respecte l’anterior edició:

  • Persones amb habilitats digitals per sobre del nivell bàsic.
  • Despeses d’innovació per empleat.
  • Empleats especialistes en TIC.
  • Emissions atmosfèriques de la indústria.

Com es posiciona Catalunya en l’índex RIS 2021?

Catalunya obté una puntuació del 98,9 % de la mitjana de la UE-27 en el RIS 2021 i ocupa la posició 108. Catalunya està entre les regions amb un nivell innovador moderat-alt. El RIS 2021 situa Catalunya 11 posicions pitjor que fa un any, però 10 llocs millor que el 2014; i la puntuació queda lleugerament per sota de la mitjana de la UE-27 després d’estar 3 anys per sobre.

Mapa d'Europa de líndex RIS 2021

Com es situa Catalunya respecte a les regions espanyoles?

La innovació regional està relacionada amb l’estatal, i Espanya és el 21è Estat dels 38 analitzats i el 16è de la UE-27. Entre les regions espanyoles, Catalunya obté la tercera millor puntuació (posició que ha ocupat els 8 anys disponibles), per darrere del País Basc i Madrid. La tendència de l’índex d’innovació català ha estat creixent des del 2014, però les últimes dades disponibles mostren un estancament, en línia amb el país Basc, líder estatal en innovació.

Gràfic de l'índex d'innovació a Catalunya, País Basc, Madrid, Navarra i UE-27

En quins indicadors d’innovació destaca Catalunya?

En comparació amb la mitjana de la UE-27, Catalunya destaca positivament en percentatge de població amb educació superior, aplicació de marques comercials en relació al PIB, publicacions científiques internacionals per habitant, publicacions públic-privades per habitant, i població amb habilitats digitals elevades. Per contra, Catalunya ha de millorar en diversos aspectes relacionats directament amb la innovació empresarial: despesa en innovació, sobretot en R+D privada sobre el PIB, percentatge d’empreses que introdueixen innovacions de producte o de negoci, percentatge de pimes que col·laboren amb altres per innovar, i ocupació de les empreses innovadores.

Gràfic de la puntuació relativa de Catalunya per indicadors del RIS 2021

Com han evolucionat els indicadors del RIS 2021 en el cas català?

Hi ha hagut una millora de l’índex d’innovació català des del 2014, però no tots els indicadors que formen l’índex han evolucionat igual. Catalunya ha millorat de forma destacable en el percentatge de pimes que han introduït alguna innovació de producte, el percentatge de la població amb habilitats digitals elevades, les publicacions internacionals per habitant, el percentatge de població amb educació terciària i les emissions a l’atmosfera. Per contra, ha empitjorat especialment l’ocupació en empreses innovadores, les aplicacions de dissenys sobre el PIB, el percentatge de pimes que han incorporat innovacions de negoci, i la despesa pública en R+D.

Quant a l’evolució dels indicadors entre 2014 i 2021, la posició de Catalunya en comparació amb la UE-27 no ha canviat substancialment. Els indicadors que han millorat més els últims anys ja eren aquells en què teníem més avantatge respecte a la UE-27, a excepció de les emissions a l’atmosfera. Quant als indicadors en què la posició relativa de Catalunya el 2021 és més baixa en comparació amb la UE-27, ja es trobaven per sota de la mitjana el 2014. Dit això, des del 2014 s’ha produït un apropament destacat en l’indicador ’empreses amb innovacions de producte’, i un allunyament notable en els indicadors ’empreses amb innovacions de negoci’ o ‘ocupació en empreses innovadores’.

Més innovació implica més PIB per habitant?

Existeix una relació positiva entre grau d’innovació i PIB per habitant. Aquesta relació no implica necessàriament causalitat, però la teoria econòmica diu que pot ser així. Per tant, si volem augmentar el PIB per habitant, una via pot ser intentar incidir sobre els elements relacionats amb la innovació. En aquest sentit, la Generalitat ha impulsat diverses accions per afavorir la innovació.

Dit això, cal tenir en compte que els trets estructurals de l’economia condicionen els indicadors d’innovació. Regions amb més pes de la indústria, empreses més grans o més densitat de població acostumen a presentar nivells més alts d’innovació.

Gràfic del PIB per habitant i índex d'innovació per regions europees