Indicadors de benestar i progrés social

El passat 28 de febrer es va publicar l’actualització dels Indicadors de benestar i progrés social, establerts per un grup de treball amb membres tant de l’Idescat com de la Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General d’Anàlisi Econòmica. Aquests indicadors pertanyen als àmbits de Condicions de vida i treball, Salut, Educació, Medi Ambient, Habitatge, Seguretat i transport, Inclusió, drets i participació i Oci i cultura. A l’entrada d’avui ens centrarem en el blocs de condicions de vida i treball, i educació, dos dels blocs amb millores més notables.

En primer lloc, el bloc que fa referència a les condicions de vida i treball presenta una millora en tots els indicadors relatius a l’atur: baixa l’atur en general, l’atur entre les dones, les taxes d’atur de llarga i de molt llarga durada i, especialment, millora l’atur dels joves, que baixa 22,7 punts entre els anys 2012 i 2018 (a la zona euro va baixar 6,7 punts en el mateix període).

Dins d’aquest primer bloc també s’hi inclouen indicadors que es calculen a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida. Tot i la recuperació econòmica, s’observa un deteriorament de tots els indicadors de pobresa relativa i de desigualtat. A més, l’evolució de la renda mitjana neta anual, tot i les millores registrades els tres darrers anys en termes nominals, ha suposat una pèrdua del nivell adquisitiu del 14,6 % en termes reals des de l’any 2010.

El bloc dels indicadors referents a educació és el bloc amb millores més destacables en els darrers anys, tot i seguir estant lluny de la mitjana de la UE-28. Per exemple, l’abandonament escolar el 2018 va ser del 17,0 %, molt allunyat ja del 28,9 % registrat el 2010. Probablement, el canvi en les expectatives laborals dels joves estudiants sigui una de les causes d’aquesta millora, però cal tenir en compte que la dada per a la zona euro el 2017 va ser de l’11,0 %. En el mateix sentit, la població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l’educació secundària obligatòria, també ha registrat un important creixement en els darrers 7 anys.

Per a alguns dels indicadors clau s’ha efectuat un estudi de la distribució de les variables per als països de la UE-28 i la situació de Catalunya. Podreu consultar aquesta ampliació en la Nota de Conjuntura 104, publicada recentment.