Una breu anàlisi de l’Enquesta de Condicions de Vida 2018

Recentment, l’Idescat ha publicat els resultats de l’any 2018 de l’Enquesta de condicions de vida (ECV). L’ECV és una operació estadística de caràcter anual, harmonitzada en l’àmbit europeu, que té com a objectiu disposar d’informació sobre aspectes econòmics de les llars, com ara els ingressos i la distribució d’aquests ingressos, i sobre aspectes relacionats amb les condicions de vida i l’exclusió social. Les dades de la darrera ECV estan datades l’any 2018, però la informació que s’hi recull es refereix a l’’any anterior, és a dir, el 2017.

Els resultats de l’ECV 2018 mostren un creixement significatiu dels ingressos mitjans: la renda mitjana de la població ha incrementat un 4,9 % i la renda de les llars un 4,3 % respecte el nivell del 2017, mentre que l’augment l’any 2017 només va ser d’un 0,4 % i d’un 0,2 % respectivament.

L’augment del nivell de renda ha anat acompanyat d’una millora dels principals indicadors de desigualtat. L’índex de Gini ha passat del 31,8 en l’ECV 2017 al 30,3 en la darrera ECV i la ràtio S80/S20 ha passat de 5,7 a 5,2 en el mateix període. En ambdós casos, és la xifra més baixa de tota la sèrie homogènia, que comença el 2013.

Evolució dels principals índexs de desigualtat

L’increment de la renda mitjana ha comportat un augment del llindar de pobresa (nivell d’ingressos mínim per no considerar-se en risc de pobresa). Això ha fet que determinats col·lectius amb ingressos molt estables (com ara els pensionistes), que l’any anterior tenien la renda just per sobre del llindar, enguany passen a situar-se per sota. El resultat ha estat un augment de la pobresa relativa: la taxa de persones que es troben en risc de pobresa (TRP) ha incrementat del 20,0 % al 21,3 % el nivell més alt de tota la sèrie homogènia. La pobresa absoluta (amb un llindar ancorat el 2013), però, ha disminuït.

L’INE publica un altra taxa de risc de pobresa basada en un llindar únic per a totes les comunitats autònomes i calculat a partir dels ingressos estatals. Segons aquestes dades, Catalunya ha reduït la TRP respecte l’any anterior i si comparem aquesta taxa amb la d’altres comunitats autònomes, té la tercera taxa més baixa (13,6 %), només per darrere del País Basc (8,6 %) i de Navarra (8,9 %).

Altres trets destacables de l’ECV 2018:

  • La taxa de risc de pobresa en el treball arriba al seu màxim des de 2013, i se situa en el 14,4 %.
  • La intensitat de risc de pobresa, que mesura com de lluny estan respecte del llindar les persones de la part baixa de la distribució, ha passat del 30,3 % al 28,3 %, la dada més baixa des del 2013.
  • La taxa de risc de pobresa severa (percentatge de persones que tenen ingressos per sota del 40 % de la mediana) ha millorat en 1,1 punts percentuals assolint un valor de 8,6 %, el valor més baix de la sèrie 2013-2018.

Properament, el 18 de juny, es publicarà l’Informe Anual de l’Economia Catalana 2018, on hi trobareu, entre altres coses, informació ampliada sobre els resultats de l’ECV 2018.